logo

Body změny

Koncepce

I ta nejdelší cesta začíná prvním krokem

Skupina Sev.en Energy připravila v rámci strategického projektu Green Mine komplexní řešení proměny lomu ČSA z těžební lokality v nový moderní region s chytrými průmyslovými zónami, smart sídelními celky, novými podnikatelskými aktivitami a krajinou, kde dostává prostor příroda.

Nový ráz krajiny a nová struktura ekonomiky vytvoří z regionu atraktivní místo k životu

Plochy zasažené těžbou umožňují svým charakterem realizaci moderního energetického parku, který bude sdružovat jak výrobu energie z obnovitelných zdrojů, tak akumulaci energie i výrobu zeleného vodíku v rámci bezemisní energetiky. Další způsob bezemisní výroby energie je pěstování a energetické využití biomasy. Součástí projektu v jeho pozdější etapě je také přečerpávací vodní elektrárna. Projekt se rovněž zaměřuje na agroprodukci v podobě moderní akvaponické farmy.

Nový ráz krajiny a nová struktura ekonomiky vytvoří z regionu atraktivní místo k životu. Nedílnou součástí bude i možnost moderního bydlení, rekreace a volnočasového vyžití. Projekt počítá s rozvojem nových energeticky soběstačných sídelních útvarů. Počítá se s aplikací smart řešení s napojením na místní obnovitelné zdroje energie. V návaznosti na nové jezero vzniknou i nové možnosti pro rekreaci a turismus.Tepající srdce území

Nové Komořany


Nové Komořany – tepající srdce území, kde se bude kombinovat rozvoj urbánních sídel, VVI a průmyslu. Území lomu ČSA prošlo za posledních 100 let velmi bouřlivým vývojem. Kompletně bylo přeměněno povrchovou těžbou, které v minulosti musely ustoupit také obce.

Energeticky soběstačné sídlo s aplikací smart řešení

V rámci revitalizace a resocializace lomu ČSA vyroste v jeho srdci poblíž břehu budoucího jezera smart sídelní celek pod názvem Nové Komořany. Lemován bude tokem řeky Bíliny. Ambicí skupiny Sev.en je vybudovat energeticky soběstačné sídlo s aplikací smart řešení s napojením na místní obnovitelné zdroje energie (OZE). Vytvořena tu budou pracovní místa v nejrůznějších nových průmyslových odvětvích. Prostor dostane výzkum a vývoj související s udržitelnou výrobou energie. Předností bude atraktivní bydlení.

Fotovoltaika na mnoho způsobů

Fotovoltaické elektrárny


Fotovoltaické elektrárny jsou nedílnou součástí Green Mine, který tak přispěje ke zvětšení podílu obnovitelných zdrojů elektrické energie na výrobě elektřiny v rámci celé České republiky a velkým dílem i k transformaci národní energetiky na zelenější.

Fotovoltaika v projektu nabývá nejrůznějších podob

Fotovoltaika v projektu nabývá nejrůznějších podob. V plánu jsou od klasických stacionárních „polních“ elektráren nebo panelů umístěných na střechách budov pro  snížení jejich energetické náročnosti, přes plovoucí fotovoltaické panely umístěné na pontonech na hladině budoucího jezera, až po agrivoltaiku, která spojuje výrobu elektřiny z fotovoltaických panelů a pěstování rozličných plodin, ale také chov hospodářských zvířat na ploše pod těmito panely.

Vodíková technologie jako moderní energetické médium

Vodík


Vodík jako bezemisní palivo budoucnosti – výroba vodíku, skladování energie s přesahem do sektoru dopravy. Projekt Green Mine cílí na výrobu zeleného vodíku pomocí elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Na výrobu zeleného vodíku je potřeba pouze zelené elektřiny, vody a elektrolyzéru

Na výrobu zeleného vodíku je potřeba pouze zelené elektřiny, vody a elektrolyzéru, což je přístroj, který pomocí elektrické energie štěpí vodu na kyslík a vodík. V projektu Green Mine bude vodík vyráběn ve vodíkovém hospodářství nedaleko Nových Komořan. Součástí budou elektrolyzéry zprostředkovávající elektrolýzu (rozklad vody), zásobníky i systém na vtlačování vodíku do zásobníků a také vodní hospodářství. Zelený vodík vyrobený u Nových Komořan bude možné využít v chemických provozech, jako skladovací médium pro výrobu elektřiny nebo k pohánění zelenějších dopravních prostředků jako například autobusů na vodík v nedalekém Mostě, ale i osobních automobilů.

Moderní zemědělství naváže na tradici místa

Akvaponie a moderní zemědělství


Rozměrné plochy rekultivované půdy se nabízí nejen pro využití na výrobu elektřiny či zeleného vodíku. Jedním z cílů strategického projektu Green Mine je i moderní zemědělství. Projekt Green Mine dává přednost novinkám vhodným pro lokalitu lomu ČSA před klasickou zemědělskou výrobou, a to v podobě tzv. akvaponie – spojení slov akvakultura, neboli obhospodařování vodních ploch s cílem produkce ryb, a hydroponie, která zahrnuje pěstování rostlin bez půdy v roztoku.

Komplexní moderní akvaponická farma s chovem a produkcí ryb a skleníkovým pěstováním zeleniny

Součástí Green Mine bude komplexní moderní akvaponická farma s chovem a produkcí ryb a skleníkovým pěstováním zeleniny. V první etapě se zaměřením na kombinovanou produkci pstruha a salátů. Výhodou akvaponie je uzavřený cyklus nezávislý na podmínkách vnějšího prostředí. Při úspoře energie umožňuje zkrácení produkčních cyklů, výrazné zvýšení výnosů na hektar a snižuje nároky na závlahu i celkovou údržbu. Střešní plochy skleníků jsou osázeny fotovoltaickými panely, které vytvářejí dostatek energie pro  provoz farmy. Akvaponické farmy jsou energeticky soběstačné a nezávislé.

Moderní výzkum a průmysl pro 21. století

Smart VVI a průmysl


Ambicí skupiny Sev.en je vybudovat energeticky soběstačné sídlo s aplikací smart řešení s napojením na místní obnovitelné zdroje energie (OZE). Vytvořena tu budou pracovní místa v nejrůznějších nových průmyslových odvětvích. Zaměření bude zejména na tzv. Climate tech, tedy odvětví přinášející technologická řešení, která zmírňují dopady změny klimatu. Prostor dostane výzkum a vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie včetně akumulace energie a dále cirkulační využití materiálů, včetně těch, které vznikly jako vedlejší produkty při využívání uhlí pro výrobu elektrické energie i tepla, a další.

Věda, výzkum, vývoj a inovace jsou jednou ze zásadních investic do budoucnosti celého regionu. Oblast výzkumu a vývoje, technologického rozvoje a inovací je klíčem k zajištění regionální konkurenceschopnosti, k níž chce přispět i skupina Sev.en.

Rekreace jako nedílná součást ideálního místa k životu

Relax a volný čas


Nový ráz krajiny vytvoří z regionu atraktivní místo k životu. Nedílnou součástí bude i možnost rekreace a volnočasového vyžití. Unikátní biotopy, které v území v rámci rekultivace i přirozené sukcese vzniknou, jsou ideální příležitostí pro příměstskou rekreaci. Vhodným místem pro procházky do přírody, která v této lokalitě nabídne postupně se vyvíjecí a měnící se přírodní scenérie. Vizuálně zajímavé území vynikne zejména při prohlídkách z rozhledny, jejíž tvar odkazuje na hornickou minulost celého regionu.

Nové možnosti pro rekreaci a turismus vzniknou v návaznosti na jezero. Rozsáhlá vodní plocha je vhodná pro vodní sporty. Okolí jezera nabídne síť cyklotras, které se napojí na regionální cyklostezky.

Celé území, rekultivace, přirozená sukcese i samotné jezero budou vhodným místem pro pozorování přírodních procesů, flory i fauny.

Sukcese jako ideální způsob jak vrátit krajinu zpět přírodě

Péče o krajinu


Plochy zasažené těžbou jsou ideální příležitostí pro přirozenou sukcesi. Na rozsáhlém území vzniknou unikátní a ceněné biotopy s vysokou biologickou hodnotou. 60 – 80 % plochy řešeného území je vhodných pro tzv. přirozenou sukcesi.

Součástí přirozené sukcese je i jezero, kde se samovolně akumuluje voda. Na sukcesních plochách budou vznikat pestré litorální porosty v mělčinách, břehy budou osidlovány nenáročnými přizpůsobivými druhy rostlin, z počátku jednoletými, pak i bylinami, travinami, keři a stromy. Na tak pestré životní prostředí se pojí bohatá společenstva živočichů. Díky neúživným podmínkám se mnohdy jedná o velmi vzácné druhy, které nemají v běžné krajině v konkurenci silnějších běžných druhů šanci obstát.

Spontánní přirozená obnova krajiny je také atraktivní pro její návštěvníky, nabídne zajímavé pohledy. Je to krajina proměnlivá, pestrá, takže do ní může člověk vstupovat opakovaně a vždy si odnese jiný zážitek.

Přečerpávací elektrárna jako úložiště čisté energie

Přečerpávací elektrárna


Přečerpávací vodní elektrárny (PVE) slouží k akumulaci energie využitím proměnlivých stavů na trhu s elektřinou. V době přebytku elektrické energie si elektrárna načerpá vodu ze spodní nádrže do nádrže horní, čímž si převážnou část využité energie uloží, neboli nakumuluje v horní nádrži. V době nedostatku energie lze tuto uloženou energii využít vypuštěním vody z horní nádrže do spodní přes vodní turbínu, která vyrobí elektřinu. Tím napomáhá energetické soustavě při špičkovém zatížení.

Horní nádrž přečerpávací vodní elektrárny projektu Green Mine by mohla být vybudována na Jánském vrchu. Spodní nádrží bude Komořanské jezero, ze kterého bude čerpaná voda využita právě na výrobu elektřiny v dobách nejvyšší potřeby. Převýšení mezi horní a spodní nádrží dosáhne téměř 600 výškových metrů, což energetický potenciál lokality přibližuje např. existující PVE Dlouhé Stráně.