logo

Historie místa

Historie

České moře u Komořan

Bohuslav Balbín, jezuita a český vlastenec, o Komořanském jezeře v 17. století píše: „Vlastních jezer a jezerních tůní mají Čechy poskrovnu. Jezera si pro svůj malý počet a bezvýznamnost ani nezasluhují zvláštní výčet. V litoměřickém kraji však za Duchcovem lze spatřiti podivuhodně velké jezero, z něhož vytéká řeka Bělá (dnes Bílina). O tomto jezeru plném zvláštních ryb vypravují obyvatelé, kterým bylo odedávna povoleno chytat ryby na rozdíl od těch, jimž takové staré právo předkové nepropůjčili, i když ti lidé bydlí na břehu. Nedávno jsem se dostal do místa, kde mi obyvatelé ukázali vodní plochy daleko od jezera, jejichž vodu nelze nikdy odčerpat. Kdykoliv se totiž vody těchto rybníků setkají s vodami jezerní tůně, spojí se podzemní cestou, takže jezero může oněm rybníkům ustavičně doplňovat zásobu.“


Komořanské jezero tu bylo od nepaměti. Vzniklo v pleistocénu (zhruba před 15 000 lety) postupným odtáváním permafrostu. Svým charakterem šlo o mělké průtočné jezero napájené i odvodňované řekou Bílinou. Jeho maximální velikost v průběhu věků byla téměř 60 km2, což z něj činilo největší jezero v Čechách. Ve vrcholném středověku se rozloha Komořanského jezera ustálila na 20 - 25 km2 (pro srovnání - jedna z největších vodních ploch v Česku je přehrada Lipno a má necelých 50 km2).

Pomalé, staletí trvající zanášení jezera zeminou, splavovanou četnými přítoky ze svahů Krušných hor, z jednolitého jezera postupně přirozenou cestou vytvořilo větší množství drobnějších vodních ploch. Zanesené části jezera se proměnily na rozsáhlé plochy mokřadů, které zarůstaly náletovými dřevinami a tak se souvislá vodní plocha neustále zmenšovala. Až na místě někdejšího jezera po  vysoušení v 19. století vznikla „jezerní louka“ (Die See-Wiese), využívaná především k zemědělské činnosti. Český název starého jezera odkazoval na jednu z rybářských vesnic na břehu jezera - Komořany.


hist1
Komořanské jezero na Müllerově mapě z roku 1720


Oblíbené pravěké letovisko
Jak nám ukazují bohaté archeologické nálezy, Komořanské jezero téměř magicky přitahovalo naše pravěké předky. Pomyslné dveře si tu podávaly a důkazy o svém pobytu tu zanechaly neolitické kultury s lineární či vypíchanou keramikou, jordanovská kultura, kultura šňůrová a zvoncovitých pohárů, únětická kultura nebo kultura knovízská následované populací starší doby železné, Kelty a Germány. Oblast Komořanského jezera, stejně jako celá Mostecká pánev, představuje v českých zemích výjimečné místo s kontinuitou osídlení od pravěku až do dnešní doby.


Na křižovatce obchodních stezek vznikla osada s opevněným sídlem, která dostala jméno podle mostů a lávek lemujících břehy jezera

Jezero, které dalo jméno městu Most
Kroniky uvádějí, že již v 9. století vedla přes bažinaté části jezera důležitá obchodní trasa ze Saska do Prahy s odbočkami na Teplice, Žatec atd. Na křižovatce těchto stezek, při jihovýchodním břehu jezera, vznikla obchodní osada s opevněným sídlem, která dostala své jméno podle mostů a lávek lemujících břehy jezera. Kosmas ve své latinsky psané kronice zaznamenal k roku 1040 jméno osady – „Pons Gnevin iuxta fluvium Belinam“ (Hněvův most nad řekou Bílinou). Ale máme i svědectví z doby dřívější. Od člověka, kterého lze podle dnešních měřítek označit za celebritu – totiž Ibrahíma Ibn Jákúba, člena poselstva cordobského chalífy Al Hakama II. k císaři Otovi I. z let 965-966. Ibn Jákúb popisuje cestu přes Krušné hory následovně: „Hvozd se rozprostírá od začátku do jeho konce přes 40 mil a nachází se v neschůdných horách. Tam jsou dřevěné mosty přes bažiny okolo dvou mílí dlouhé. Na konci lesa přichází člověk do města Praha.”


hist2
Pravděpodobný rozsah původní vodní plochy (jaký mělo jezero na počátku novověku) zachycený díky povodni v roce 1882, která zaplavila již vysušené území. Ve vrcholném středověku se břehy jezera dotýkaly Mostu, Souše, Komořan, Ervěnic, Dřínova, Albrechtic a Dolního Jiřetína, což odpovídá hranici záplav z roku 1832 (červená linie). Mapa ze sbírek Oblastního muzea a galerie v Mostě.



Definitivní vysušení jezera nařídil Ferdinand Josef z Lobkovic v roce 1831 a díky tomuto rozhodnutí zmizelo kdysi největší české jezero z map


Rybáři, farmáři a mlynáři
Komořany vznikly jako rybářská osada, stejně jako například mnohem významnější Ervěnice. Avšak díky postupnému přirozenému úbytku jezera a nárůstu luk, polí a pastvin se obyvatelé museli přeorientovat na jiný druh obživy. Z rybářů se stali zemědělci. Samotné Komořany, které daly jezeru jméno, zůstávaly po celou historii ve stínu nedalekého Mostu. Vzájemná blízkost byla zdrojem kuriózního sporu, který stál u začátku odvodňování a vysoušení jezera na konci 18. a začátku 19. století. Mostečtí mlynáři měli zájem udržet určitou hladinu jezera jako rezervu vody pro své mlýny. Komořanským farmářům však byla hladina vody trnem v oku, zejména v období větších srážek, protože se pak jezero vylévalo z břehů a zaplavovalo pole a ničilo úrodu. Obzvláště velké škody napáchala povodeň v roce 1815. Nespokojenost Komořanských vyústila ve zničení hráze, která bránila odtoku vody z jezera. Incident měl dohru u c.k. soudu v Litoměřicích. Odvodnění ovšem mělo i další důvody – už na začátku 19. století se změnila většina původního jezera v bažinatý a bahnitý terén zarostlý rákosím, ve kterém se dařilo především komárům. Z tehdejších novin a komořanské kroniky se pak dozvídáme o nadměrném výskytu chorob jako například cholery či tyfu. Majitelem významné části jezera byl tehdy Ferdinand Josef Jan z Lobkovic, který roku 1831 nařídil jeho definitivní vysušení. A kdysi největší české jezero zmizelo z mapy. Vysušení přineslo vyřešení vleklých sporů, jednak významné rozšíření ploch pro zemědělské využití. Často se mylně vykládá, že za  vysušením jezera stála těžba uhlí, ale v tomto případě jde o romantizující pohled na jasnozřivost severočeského aristokrata.


hist3
Pohled z Jánského vrchu přes zámek Jezeří na tzv. Jezerní louku v závěru 19. století. Obraz K. Brauna ze sbírek Oblastního muzea a galerie v Mostě.


Jak to bylo s uhlím
Rozsáhlé umělé odvodňování jezera a rekultivace mokřadů znamenala přínos především pro  zemědělsky obhospodařovatelné plochy. O tom, že v severních Čechách jsou naleziště hnědého uhlí, se vědělo už v raném novověku, ale pro rozsáhlou průmyslovou těžbu ještě na přelomu 18. a 19. století nenazrál čas. Těžba uhlí tu do začátku 19. století probíhala jen lokálně hlubinným dolováním. Ačkoli pozdější rozvoj dobývací a dopravní techniky vedl ke vzniku mnoha moderních hlubinných dolů, krajina Mostecké pánve si zachovávala až do 40. let dvacátého století zemědělský ráz s rozptýlenými umělými vodními plochami (rybníky a propadlinami) a četnými hlubinnými šachtami s typickými těžními věžemi.

hist4 Povrchová těžba hnědého uhlí na přelomu 19. a 20. století na dobové fotografii. Snímek ze sbírek Oblastního muzea a galerie v Mostě.


Petschkové
Jednou z klíčových osobností pro oblast tehdy již téměř neexistujícího Komořanského jezera konce devatenáctého a prvních čtyř dekád dvacátého století byl židovský obchodník Moses Petschek a jeho syn Ignác. Moses Petschek dobře odhadl, že budoucnost patří uhlí a v roce 1871 koupil akcie Mostecké společnosti pro  těžbu uhlí. Syn pak otcův vklad mnohonásobně zúročil. Jestliže se v severočeském hnědouhelném revíru v roce 1873 těžilo 2,5 milionu tun uhlí, v roce 1900 to již bylo téměř 20 milionů tun ročně. A Petschkové kontrolovali 75 % produkce. Šikovný obchodník pak mimo jiné expandoval i do Německa, kde kontroloval třetinu tamní těžby. Celkově tak ročně vytěžil 60 milionů tun uhlí. Bez nadsázky se dá říci, že oblast Komořanského jezera byla rezervoárem energie pro uskutečnění prvorepublikového hospodářského zázraku.


Vznik průmyslové krajiny
Totální proměnu kdysi zemědělské krajiny okolo bývalého jezera na krajinu průmyslovou přinesla teprve druhá světová válka. V roce 1939 začali nacisté budovat v Litvínově rafinérii, která měla dodávat na frontu benzín a naftu vyráběné ze severočeského hnědého uhlí. Vznikly rozsáhlé povrchové hnědouhelné lomy a při jejich otevírání mohutné skládky nadložní hlušiny (výsypky a kypy). Poválečná obnova a rozvoj pak jen pokračovaly v započatém. Přidaly se stavby nových uhelných elektráren a rozšiřování povrchových těžebních kapacit muselo ustoupit několik desítek obcí. Celý proces vyvrcholil likvidací starého města Most (1964 - 1983).



V roce 1926 dodala ervěnická elektrárna první energii do hlavního města


Elektřina pro Prahu
S koncem první světové války začala narůstat poptávka po elektrické energii, kterou již elektrárny v hlavním městě nemohly pokrýt. Jako řešení bylo v roce 1923 zvoleno vybudování uhelné elektrárny o počátečním výkonu 45 MW, a to právě u obce Ervěnice na Mostecku. V únoru 1926 dodala elektrárna první energii do hlavního města. Elektrárna měla tři stometrové komíny, 16 kotlů spalujících hnědé uhlí a tři turbosoustrojí, ke kterým v roce 1932 přibylo čtvrté o výkonu 25 MW.

V průběhu druhé světové války měl německý koncern v plánu vybudovat na Mostecku energeticko-chemický komplex, který měl sloužit pro německý průmysl. Jako součást zamýšleného komplexu tak v roce 1941 započala stavba elektrárny Ervěnice II. Stavba byla dokončena již v poválečném období v letech 1948 až 1952.

V průběhu 60. a 70. let jejich provoz již přestal odpovídat tehdejším energetickým požadavkům a navíc obě elektrárny stejně jako celá obec Ervěnice ustoupily povrchové těžbě na území lomu ČSA. Dodnes jsou fragmenty z této elektrárny patrné v netěžebním zázemí lomu.


hist5 Ervěnická elektrárna, 40. léta 20. století



Vodní nádrž Dřínov, běžně nazývaná Dřínovské jezero, čekal krátký osud. Dožila se pouhých 26 let


Jezerní intermezzo
V 50. letech dvacátého století vznikla potřeba vybudovat pro tepelné elektrárny Komořany a Ervěnice a zálužské chemičky dostatečně kapacitní zásobník kvalitní průmyslové vody. Tak vznikl projekt vodní nádrže Dřínov, později běžně nazývané Dřínovské jezero. Se stavebními pracemi se započalo v roce 1953 a v roce 1955 byla nádrž napuštěna uměle vybudovaným Podkrušnohorským přivaděčem, do kterého byla svedena říčka Bílina a její nedostatečná vodní kapacita byla posílena vodou z horního toku řeky Ohře. Sudičky však pracně a draze vybudovanému Dřínovskému jezeru předurčily krátký osud - jeho existence se vešla do pouhých 26 let. Už někdy v roce 1970 - 1971 začaly přípravy na konečnou likvidaci jezera - přivaděč vody byl v důsledku rozšiřování těžby v dolu Československé armády přemístěn z jihozápadního kouta nádrže do jeho severozápadního rohu a začalo se s přehrazováním jihozápadní části nádrže u bývalého přítoku. V roce 1980 se začalo s vypouštěním vody a vzápětí se skrývkové a dobývací stroje zakously do jeho dna a hrází. Tím byl osud jezera zpečetěn.


Komořanské jezero - jako Fénix z popela
Pohnutá historie místa začne brzy psát svou novou kapitolu. Díky ukončení těžby v lomu ČSA se začne těžební prostor opět zaplňovat vodou. Tentokrát ale nepůjde o mělké jezero (jeho předpokládaná průměrná hloubka bude ….metrů). Svou rozlohou se bude blížit rozměrům Komořanského jezera. Kdysi rybářská osada Komořany se ve své reinkarnaci v podobě Nových Komořan představí jako místo k životu a práci pro 21. století postavené na bezemisní vodíkové energetice a mobilitě. Vítejte v budoucnosti!


hist6 Vizualizace budoucího pohledu na obnovené Komořanské jezero přes zámek Jezeří.